The Filipino and the Drunkard

loud-mouthed — բարձրախոս, մեծախոս
camel-hair — խարտյաժ
to crowd up— ամբոխ բարձաձնել
to bother — անհանգստացնել
commotion — հուզմունք
to come to somebody’s rescue — ինչ որ մեկին փրկության գալ
to squeeze — քամել,ճզմել
crowd — ամբոխ
decent — պարկեշտ
keep dodging —շարունակել քաշքշել
to stumble — գայթակղել
to swear — երդվել
swiftly —արագորեն
to rush — շտապել
lavatory — պետքարան
compartment — խցիկ
to bolt — պտուտակել
to be wounded — վիրավորվել
to stoop —գցել
to beg —աղաչել
seeking — փնտրել
to demand — պահանջել
to have right — իրավունք ունենալ
to pound —շարունակ խփել
to make a trouble — խնդիր առաջացնել
rage — զայրույթ
yellow-belly —դեղնավուն
thigh — ազդր
to tremble — դողալ
decency — պարկեշտություն
to flee —փախչել

sympathy—համակրանք

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s