Ճիշտն ու սխալը

Սխալ                                     ճիշտ

իմ համար/մոտ/վրա/նման/հետ/պեսինձ համար/մոտ/վրա/նման/հետ/պես
ամսեկանամսական
օրեկանօրական
ավելնորդավելորդ
կապնվելկապվել,
խաբնվելխաբվել
շնորհակալ եմ բոլորիցդ, ձեզնիցշնորհակալ եմ բոլորին/ձեզ
սիրահարվել մեկի վրասիրահարվել մեկին
բուն դա կենդանի էբուն կենդանի է
խոսքս ընկերոջս է վերաբերվումխոսքս ընկերոջս է վերաբերում
հույսով եմհուսով եմ
դեպի հետհետ
դեպի առաջառաջ
երկու կապիկներ ծառ են բարձրանումերկու կապիկ ծառ են բարձրանում
իմ երկու թութակըիմ երկու թութակները
Նրան ասա, որ նրան սպասում եննրան ասա, որ իրեն սպասում են
Մաշտոցը հանդիսանում է մեր առաջին ուսուցիչըՄաշտոցը մեր առաջին ուսուցիչն  է
ձեր անունն ինչպես էձեր անունն ինչ է
Հաղթանակի հաջողությունը կայանում է վստահության մեջՀաղթանակի հաջողությունը  վստահության մեջ է
կանչել են, որպեսզի գնամկանչել են, որ գնամ
խոսքիենթադրենք/օրինակ/դիցուք
խոսացածխոսած
ըստ ինձըստ իս
ասենք թե՝ասենք՝
սաղլրիվ, ամբողջ, ողջ, կենդանի
փողոցի վրա հանդես էփողոցում հանդես է
դա իմ դուրս է գալիսդա ինձ դուր է գալիս

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s