New Words

bring up – դաստիարակել She bring up her kid well
break up – բաժանվել, դաթարել ( մի բան անել I break up with my hobby
bring together – համախմբել Once a week someone from our friendship bring us together
call back – ետ զանգել Dont forget to call me back after work
call on – այցելել, մտնել
check in – գրանցվել
check out – դուրս գրվել
come across -բախվել են
cross out – խաչ քաշել
catch up (with) – հասնել նույն մակարդակի
chear up – ուրախացնել , ուժ տալ
drift apart – հեռացնել իրարից
drop in – մտնել այցելել ձեռի հետ անցնելուց
fall behind – ետ ընկնել
feel down – ընկճվել
find out – պարզել
get along-get on – լեզու գտնել
get through – ավարտել
get up – վեր կենալ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s